Christus die Weg, Waarheid en Lewe bediening is ‘n bediening waar Christus die middelpunt is waarom die bediening funksioneer. Die bediening is geskoei op Johannes 14:6 waar Jesus aan die dissipels sê dat Hy die Weg die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie. Ons staan vas op die Woord en glo dat Yeshua Messias (Jesus Christus) die enigste manier is om by die Vader YHWH uit te kom. 
Die bediening het ontstaan nadat Chris deur die Heilige Gees geroep is om ‘n bediening te vestig waar daar net weer na die waarheid van God se Woord teruggekeer word. Waar mense Hom in gees en in waarheid sal dien, en slegs die Woord as maatstaf vir hulle lewens sal gebruik. Die bediening poog om ‘n plek te skep waar mense werklik die liefde van Christus sal ervaar en welkom sal voel tussen mede gelowiges. Waar ons as die gemeente Hom sal dien, loof en eer. Ons gebed is dat hierdie bediening ‘n plek sal wees waar die werking van die Heilige Gees ervaar sal word en dat niks gedoen sal word as God nie eers in elke saak geken word nie.

GELOOFSVERKLARING:
Ons glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees as ‘n Drie-Enige God, wat Almagtig, Alomteenwoordig, Alsiende en Alwetend is. Dat Hy die Skepper van alles is en dat alles deur Hom ontstaan het.
Ons glo in Yeshua Messias (Jesus Christus) as die eniggebore seun wat die enigste Verlosser, Redder, Saligmaker en Messias is.  Dat Hy uit ‘n maagd gebore is en die enigste weg na die Vader is, soos beskryf in Johannes 14:6.  “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” 
Ons glo dat die Heilige Gees die Trooster is wat deur Jesus Christus aan ons gestuur is om ons ook te lei en te onderrig, en ons glo dat die werking van al 9 die gawes van die Gees vandag nog van toepassing is.
Ons glo aan die onfeilbare Woord van God en dat die hele Skrif deur YHVH gegee is tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid en dat Abba se instruksies, die Torah (Genesis, Eksodus, Levitikus, Numerie en Deuteronomium) steeds op ons as kinders van Abba van toepassing is.
Ons glo in die opdrag wat Yeshua ons gegee het om volgens Mattheus 28:19,20, dissipels van alle nasies te maak, hulle te doop en te leer om alles te onderhou wat Christus ons geleer het.  Ons glo in een doop in Christus as die doop van gelowiges soos wat die Woord ons leer om onsself te bekeer en dan te laat doop. (Markus 16:16, Handelinge 2:38)
Ons glo dat ons geveg nie teen vlees en bloed is nie maar teen Satan en sy bose magte en dat ons hulle moet weerstaan soos in Efesiërs 6:12, Jakobus 4:7 en 1 Petrus 5:8,9 beskryf is.
Ons glo dat Yeshua reeds die oorwinnig behaal het, dat ons in Sy outoriteit staan dat ons God in gees en waarheid moet aanbid en dat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons krag gee.
Ons glo in die onderhouding van Abba se Feeste en die geldigheid van Sy Sabbat.  Daarom gebruik ons nie die wêreld se fees instellings nie.

 


 

Christ the Way, Truth & Life Ministry is a ministry where the functioning of the ministry revolves around Christ. The ministry is based on John 14:6 where Jesus announced to His disciples that He is the Way, the Truth and the Life and that no-one can come to the Farther except through Him. We hold fast to the Word and believe that Yeshua Messiah (Jesus Christ) is the only way to get to Father YHVH. The ministry originated after Chris was called by the Holy Spirit to establish a ministry that could return to the truth of the Word of God. Where people can serve Him in spirit and in truth and where only the Word, is used as a guideline for people’s lives. The ministry’s aim is to create a place where people can truly experience the love of Christ and feel welcome amongst fellow believers. Where the congregation will only serve, honour and praise Him. Our prayer is that this ministry will be a place where the working of the Holy Spirit will be experienced and that nothing will be done if God is not known in every issue and situation.


DECLARATION OF FAITH:
We believe in God the Father, the Son and the Holy Spirit as an Almighty, Triune God, that is, Omniscient, Omnipotent and Omnipresent. That He is the Creator of everything and that everything exists through Him. We believe in Yeshua Messiah (Jesus Christ) as the only begotten Son who is the only Saviour, Redeemer and Messiah. That He was born of a virgin and is the only way to the Father as described in John 14:6 "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” 
We believe that the Holy Spirit is the Comforter that was sent to us by Jesus Christ to lead and teach us and we believe that the working of all 9 gifts of the Spirit is still in operation today.
We believe in the infallible Word of God and that the whole Scripture was given by YHVH and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and for instruction in righteousness and that Abba’s instructions, the Torah (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy), is still relevant to us as the children of Abba.
We believe in the commission that was given to us by Yeshua according to Matthew 28:19,20, that we have to make disciples of all nations, baptize them and teach them to observe everything that Christ has taught us.
We believe in one baptism in Christ as the baptism of believers as the Word teaches us to repent and then be baptized. (Mark 16:16; Acts 2:38)
We believe that our battle is not against flesh and blood, but against Satan and his wicked powers and that we have to resist them as described in Ephesians 6:12, James 4:7 and 1 Peter 5:8,9. 
We believe that Yeshua has already claimed the victory, that we stand under His authority and that we have to worship God in spirit and in truth and that everything is possible through Christ who strengthen us.
We believe in keeping the feasts of God and that His Sabbath is still valid. Because of this, we do not keep the feasts as instituted by the world. 

 Back Back to top