{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Lev 23:1-2  And the LORD spoke unto Moses, saying,  (2)  Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.

 

Abba Father made it very clear that the feasts He instructed Israel te keep are His feasts and that it should be kept for eternity.  It is therefore still relevant and Abba wants His children here on earth to celebrate His Feasts.  It is not only for the Jews, but for everyone that is part of the kingdom of Abba through Yeshua. We at CWTLM celebrate God’s feasts only, because the purpose of the feasts are to reveal His character to us, to reveal His plan for salvation and to prepare mankind for the second coming of Yeshua.  The Bible makes it very clear that we will be celebrating the feasts and the Sabbaths during the millennium (Sag 14:16-21; Jes. 66:22-24). It is therefore that Yeshua (Jesus) fulfilled or partially fulfilled all of the feasts (Matt. 5:17-19).  The table gives an explanation of the feasts and the meaning thereof to every child of God:

 

FEAST

GOD’S PATTERN

YESHUA’S FULFILMENT

Pesach (Passover)

The blood of the lam saves the firstborn of Israel from certain death.

The blood of the Lam saves mankind from eternal death.

Unleavened Bread

Reminds Israel that God freed them from the bindings of Egypt.

Yeshua was without sin, but took the sin of man upon Himself to free them from sin.

Firstfruits

The Firstfruits are offered to Abba so that the entire harvest can be proclaimed holy.

Yeshua, as the firstfruit of God, offered Himself so that everyone that is in Him can be made holy and will not be lost.

Shavuot (Pentecost)

Abba gives His Word (Torah) as instructions for a beter way to live, so that His people can serve Him in truth and in holiness.

Yeshua, the Word of God, pours His Spirit upon man so that through the Holy Spirit, we can worship God in truth and in Spirit and live holy before God.

Yom Teruah (Trumpets)

No reason given for this feast, other than to celebrate in joy and excitement.

With the last trumpet, Yeshua will fetch His bride to celebrate with Him in joy and excitement.

Yom Kippur (Day of Atonement)

The day on which the lam was offered to cover the sin of the people and when Abba forgave their sins.

The blood of Yeshua, the Lam, washed away our sins and brought atonement between mankind and God to reestablish relationship.

The judgement of God will be exercised over the unbelievers.

Sukkot (Tabernacles)

Abba reminds the people that He led them out of Egypt and that He provided booths for them to live in while in the dessert, so that they could gather around His presence in the tabernacle.

Yeshua, the living tabernacle of God, came to earth as the Son of God, to be in the presence of mankind.

When He returns to fetch His bride, they will live with Him in prepared dwellings in the presence of Abba Father in the heavenly tabernacle.

 

GOD SE FEESTE:

Lev 23:1-2  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:  (2)  Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste dit is my feestye.

 

Abba Vader maak dit baie duidelik dat die feeste wat Hy die Israeliete beveel om te onderhou Sy feeste is en dat dit ’n ewige insetting moet wees.  Dit is daarom steeds geldig en Abba wil hê dat al Sy kinders hier op aarde Sy feeste sal vier.  Dit is nie net vir die Jode nie maar ook vir elkeen van ons wat deel is van Abba se koninkryk deur Yeshua. Ons by CWTLM vier alleenlik God se feeste, want die doel van die feeste is om Sy karakter aan ons te openbaar, om Sy plan van redding aan ons bekend te maak en om die mens voor te berei vir Yeshua se wederkoms.  Die Bybel maak dit ook duidelik dat ons gedurende die millennium die feeste sal vier en die Sabbatte sal onderhou (Sag 14:16-21; Jes. 66:22-24).  Daarom dat Yeshua (Jesus) elkeen van die feeste vervul het of gedeeltelik vervul het (Matt. 5:17-19).  Die tabel gee ’n uiteensetting van die feeste en die betekenis daarvan vir elke kind van God:

 

FEES

GOD SE PATROON

YESHUA SE VERVULLING

Pesach (Pasga/Paas-fees)

Die bloed van die Lam red die eersgeborenes van Israel van die dood

Die bloed van die Lam red die mensdom van die ewige dood.

Ongesuurde Brood

Herinner Israel dat God hulle vrymaak van die binding van Egipte

Yeshua was sonder sonde maar het die mensdom se sonde op Homself geneem on hulle van sonde te vrywaar.

Eerstelingsgerf

Die Eerstelingsgerf word aan Abba geoffer om sodoende die hele oes te heilig.

Yeshua as eersteling van God, offer Homself op sodat almal wat in Hom is, geheilig word en nie verlore gaan nie.

Shavuot (Pinkster)

Abba gee Sy Woord (Torah) as ’n instruksie vir ’n beter manier van leef sodat Sy volk Hom in waarheid en heiligheid kan dien.

Yeshua die Woord van God, stort Sy Gees op die mens uit, sodat ons deur die Gees God in Gees en in Waarheid kan dien en sodoende heilig voor Abba kan leef.

Yom Teruah (Trompet-te)

Geen rede vir die fees nie, slegs ’n feesviering van blydskap en opgewondenheid.

Met die laaste basuin sal Yeshua die bruid kom haal om saam met Hom in blydskap en vreugdefees te vier.

Yom Kippur (Dag van Versoening)

Die dag van versoening, waarop die offer van die lam die sonde van die volk bedek en Abba hulle sonde vergewe.

Yeshua, die Lam, se bloed was ons sonde skoon en bring versoening tussen God en die mensdom.

Die oordeel van Abba Vader sal oor die ongelowiges voltrek word.

Sukkot (Tabernakels)

Abba herinner die volk daaraan dat Hy hulle uit Egipte gered het en vir hulle wonings in die woestyn gegee het en vir hulle voorsien het sodat hulle om Sy tabernakel in Sy teenwoordig-heid kon wees.

Yeshua, die lewende tabernakel van God, kom aarde toe as die Seun van God om in die teenwoordigheid van die mensdom te wees.

Wanneer Hy die bruid kom haal sal hulle saam met Hom in voorbereide wonings wees in die teenwoordigheid van Abba Vader in die hemel se tabernakel.

 
Back Back to top